دانلود رایگان پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران با جواب
رایگان

دانلود پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ ارائه شده به صورت کامل و دقیق با فرمت word که قابلیت ویرایش و استفاده در پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی، پژوهشی و ارزیابی را دارد و در اختیار شما قرار گرفته است.

تعداد سوالات:
20
تعداد صفحات:
6
تعداد مولفه:
5
نمره گذاری:
دارد
روایی:
دارد
اعتبار:
دارد
نویسنده:
پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ
سال ساخت:
1989
موارد استفاده:
پژوهش، ارزیابی
نوع فایل:
Word

معرفی پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ

این پرسشنامه در سال 1989 توسط لایل ساسمن و سام دیپ ساخته شد.

پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ دارای 20 سوال است که جواب هر سوال به صورت لیکرت پنج درجه ای از کاملا مخالف تا کاملا موافق است.

این پرسشنامه به بررسی فضای سازمان یا محیط کار در پنج مولفه می پردازد که عبارتند از:

  • وﺿﻮح و روشنی اﻫﺪاف
  • وﺿﻮح و روشنی ﻧﻘﺶ
  • رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداش
  • رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی روﻳﻪ ﻫﺎ
  • اﺛﺮبخشی ارﺗﺒﺎﻃﺎت

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

دریافت رایگان پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ